Polski  Ukraina  Lietuviškas  Ruskij  USA  Deutsch  Francais  Espanol 

Tree: Maliszewski Teofil


Tree Name  Maliszewski Teofil 
Description  564 
Individuals  435 
Families  159 
Sources  49 
Owner  Teofil Maliszewski 

More statistics

Google ads

Only through ads can we finance our website. Please, DO NOT BLOCK THEM !!!