Polish Genealogy's Archive

Goraj

GorajResults 1 to 17 of 17    » See Gallery     » Slide Show

   Thumb   Description   Linked to 
1
Cmentarz_Goraj_Alexius_Joseph_Schumme.jpg
Cmentarz_Goraj_Alexius_Joseph_Schumme.jpg
Cmentarz Goraj Alexius Joseph Schumme 
 
2
Cmentarz_Goraj_Balbina_Wacholski.jpg
Cmentarz_Goraj_Balbina_Wacholski.jpg
Cmentarz Goraj Balbina Wacholski 
 
3
Cmentarz_Goraj_Cheodor_Simon.jpg
Cmentarz_Goraj_Cheodor_Simon.jpg
Cmentarz Goraj Cheodor Simon 
 
4
Cmentarz_Goraj_Hedwig_Nowicki.jpg
Cmentarz_Goraj_Hedwig_Nowicki.jpg
Cmentarz Goraj Hedwig Nowicki 
 
5
Cmentarz_Goraj_Jan_Wasylkiewicz.jpg
Cmentarz_Goraj_Jan_Wasylkiewicz.jpg
Cmentarz Goraj Jan Wasylkiewicz 
 
6
Cmentarz_Goraj_Johann_Bonns_Anna.jpg
Cmentarz_Goraj_Johann_Bonns_Anna.jpg
Cmentarz Goraj Johann Bonns Anna 
 
7
Cmentarz_Goraj_Jozef_Buschkowiak.jpg
Cmentarz_Goraj_Jozef_Buschkowiak.jpg
Cmentarz Goraj Józef Buschkowiak 
 
8
Cmentarz_Goraj_Kiona.jpg
Cmentarz_Goraj_Kiona.jpg
Cmentarz Goraj Kiona 
 
9
Cmentarz_Goraj_Kudliska.jpg
Cmentarz_Goraj_Kudliska.jpg
Cmentarz Goraj Kudliński 
 
10
Cmentarz_Goraj_Lojak_Bariochek.jpg
Cmentarz_Goraj_Lojak_Bariochek.jpg
Cmentarz Goraj Lojak Bariochek 
 
11
Cmentarz_Goraj_Mleczak.jpg
Cmentarz_Goraj_Mleczak.jpg
Cmentarz Goraj Mleczak 
 
12
Cmentarz_Goraj_Stanislawa_Stankiewicz.jpg
Cmentarz_Goraj_Stanislawa_Stankiewicz.jpg
Cmentarz Goraj Stanisława Stankiewicz 
 
13
Cmentarz_Goraj_Stanislaw_Kochanowski.jpg
Cmentarz_Goraj_Stanislaw_Kochanowski.jpg
Cmentarz Goraj Stanisław Kochanowski 
 
14
Cmentarz_Goraj_Stare_Groby.jpg
Cmentarz_Goraj_Stare_Groby.jpg
Cmentarz Goraj Stare Groby 
 
15
Cmentarz_Goraj_Waleria_Fijalkowska.jpg
Cmentarz_Goraj_Waleria_Fijalkowska.jpg
Cmentarz Goraj Waleria Fijałkowski 
 
16
Cmentarz_Goraj_Waleria_Manka.jpg
Cmentarz_Goraj_Waleria_Manka.jpg
Cmentarz Goraj Waleria Manka 
 
17
Cmentarz_Goraj_Wojciech_Pawlus.jpg
Cmentarz_Goraj_Wojciech_Pawlus.jpg
Cmentarz Goraj Wojciech Pawlus